Zápis

 

z jednání valné hromady Tenisového klubu Český Krumlov z.s.

konané dne 05.04.2018 restauraci Teniscentra.

 

 

 

Přítomni:                      členů 22 (viz prezenční listina)

 

Program:

  • Zpráva o sportovní činnosti za rok 2017  Toman, Bauer, Krejčí
  • Zpráva o hospodaření za rok 2017, výhled hospodaření a činnosti na rok 2018    Man
  • Zpráva revizní komise za rok 2017 Petra Tichá
  • Rúzné
  • Usnesení

6)   Závěr

 

Ad 1)          Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti za rok

                   2018

     -sportovní činnost:

                              Družstvo ml. žáků se v KP I  umístilo na třetím

                            místě.

                             Zajištění soutěže v krajském přeboru a turnajů na

                             úrovni klubu

                             Zajištění zimní halové sezony

 

Ad 2)          Zpráva o hospodaření ,

         Valná hromada vzala na vědomí zprávu o hospodaření přednesenou  M.Manem.

 

Zpráva byla podána na základě vedeného peněžního deníku a evidovaných účetních dokladů. Hospodaření bylo vedeno na účtu TK. Dále viz zpráva o

hospodaření…..

 

 

Ad 3)    Revizní zpráva

Revizní komise nezjistila při revizi finančních dokladů žádné závady.

Valná hromada bere tuto informaci na vědomí.         

 

Ad 4)    Různé  –  projednáno zahájení letní sezóny …  brigády ,

                         –    zajištění vody na  dvorcích i v šatnách  

                         –    pozvánky na úklid a zprovoznění dvorců a šaten

                         –    výbor projedná připomínku na obsazování dvorců

                             v hale pro  příští halovou sezónu

 

Ad 5)  Závěr            

 

        

Na valné hromadě TK Č.Krumlov

 zapsal:  Toman M.                              Předseda  TK Český Krumlov

                                                                             Rudolf Pavel