Zápis

z jednání valné hromady Tenisového klubu z.s. Český Krumlov
konané dne 30.3.2017 v restauraci Bílá Pani.

Přítomni : viz prezenční listina , přítomno 16 členů.

Program
1. Zahájení
2. Zpráva o sportovní činnosti klubu v roce 2016.
3. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2016.
4. Zpráva revizní komise.
5. Návrh činnosti a finanční rozvaha na rok 2017
6. Usnesení.
7. Různé
8. Závěr

Ad 2.
Valná hromada vzala na vědomí správu o sportovní činnosti. – Toman, Pavel, Bauer. Zagora
– sportovní podmínky v klubu v roce 2016.
– výsledky mladšího žactva v KP.
– výsledky turnajů v roce 2016.

Ad. 3
Valná hromada vzala na vědomí zprávu o hospodaření . Přednesl p.Man
Zpráva byla podána na základě vedeného peněžního deníku a evidovaných účetních dokladů.Hospodaření bylo vedeno na účtu č. 151195212/0300. Dále viz. zpráva o hospodaření.

Ad. 4
Revizní komise nezjistila při revizi finančních dokladů žádné závady.
Valná hromada bere tuto zprávu na vědomí.

Ad. 5
Návrh činnosti a finanční rozvahu TK Č. Krumlov přednesl R.Pavel.

Ad. 6
Valná hromada schválila návrh činnosti a finanční rozvahu na rok 2017.

Ad.7
Pro prezentaci klubu je již na na internetu přístupná webová stránka www.tenis-krumlov.cz. Heslo pro vstup do členské sekce bude rozeslána formou SMS.
Členské poplatky pro tento rok nejsou změněny.(1500,-) Uhradit do konce května včetně poplatku za neodpracovanou brigádu.(500,-)
Brigádnické hodiny je člen klubu povinen odpracovat nebo uhradit do konce května nebo po dohodě s výborem klubu..
Cena pronájmu kurtu pro veřejnost 100,- Kč na jednu hodinu.

Zapsal : Toman Miroslav

Revizní komise: Ing. Hladík František

Předseda klubu : Pavel Rudolf