Zápis

 

z jednání valné hromady Tenisového klubu Český Krumlov

konané dne 31.3.2016 v restauraci Bílá Pani.

 

Přítomni  :     viz prezenční listina , přïtomno 27 členů.

 

Program  

  1.    Zahájení
  2.    Zpráva o sportovní činnosti klubu v roce 2015.
  3.    Zpráva o hospodaření klubu za rok 2015.
  4.    Zpráva revizní komise.
  5.    Volby nového výboru a revizní komise.
  6.    Návrh činnosti a finanční rozvaha na rok 2016
  7.    Usnesení.
  8.    Různé
  9.    Závěr

 

Ad 2.    

Valná hromada vzala na vědomí správu o sportovní činnosti. – Toman, Pavel, Bauer. Zagora

– sportovní podmínky v klubu v roce 2 015.

– výsledky mladšího žactva v KP.

– výsledky turnajů v roce 2015.

 

Ad. 3

Valná hromada vzala na vědomí zprávu o hospodaření . Přednesl p.Zagora.

Zpráva byla podána na základě vedeného peněžnïho denníku a evidovaných účetních dokladů.Hospodaření bylo vedeno na účtu č. 151195212/0300. Dále viz. zpráva o hospodaření.

 

Ad. 4

Revizní komise nezjistila při revizi finančních dokladů žádné závady.

Valná hromada bere tuto zprávu na vědomí.

 

Ad. 5

Do výboru klubu byli zvoleni tito členové :  Pavel Rudolf, Toman Miroslav, Zagora Rostislav, Krejčí Karel, Man Miroslav

Do revizní komise byli zvoleni :  Hladík František, Tichá Petra.

Výbor zvolil nového předsedu klubu jímž se stal Pavel Rudolf.

 

Ad. 6

Návrh činnosti a finanční rozvahu Tk Č. Krumlov přednesl R.Pavel.

 

Ad. 7

Valná hromada schvaluje nové stanovy klubu.

Valná hromada schválila nové složení výboru, revizní komise.

Valná hromada ukládá novému předsedovi zajistit u pokladníků p.Mana a p.Lukeše řádné předání agendy funkce a účetní uzávěrky za účasti předsedy revizní komise p. Hladíka.

Valná hromada schválila návrh činnosti a finanční rozvahu na rok 2016.

 

Ad.8

Pro prezentaci klubu je již na na internetu přístupná webová stránka www.tenis-krumlov.cz.

Členské poplatky pro tento rok nejsou změněny.

Brigádnické hodiny je člen klubu odpracovat nebo uhradit v nezměněných termínech či po dohodě s výborem klubu.

Členské poplatky dětí jenž navštěvovaly s p.Bauerem jen tělocvičnu jednu hodinu týdně budou upraveny.(snížení o přeplatek).

Cena pronájmu kurtu pro veřejnost 100,- Kč na jednu hodinu.

 

Zapsal : Toman Miroslav

 

Revizní komise: Ing. Hladík František

 

Předseda klubu : Pavel Rudolf