STANOVY

Tenisového klubu Český Krumlov

 

I.

Základní ustanovení

  1. Tenisový klub Český Krumlov,z.s. (dále jen TK) je dobrovolným spolkem osob provozujících tělovýchovnou, sportovní, organizační, osvětovou a hospodářskou činnost.
  2. V TK se dobrovolně sdružují fyzické nebo právnické osoby s členským vztahem ke klubu.
  3. TK je členským klubem ČST a prostřednictvím OS ČUS ČK z.s. je sdružen v České unii sportu.

TK byl založen v roce 1934 pod názvem SK Český Krumlov. V roce 1951 se SK sloučil se Sokolem a přijal nový název TJ Sokol SKP Český Krumlov. Od roku 1952 byl jako oddíl tenisu součástí TJ Slavoj Český Krumlov a od roku 1991 byl samostatným právním subjektem – občanským sdružením a od 1. 1. 2014 pak spolkem pod názvem:

Tenisový klub Český Krumlov 1991 – 2015

Od 1. 1. 2016 se název klubu mění na Tenisový klub Český Krumlov,z.s.

  1. TK je pokračovatelem tenisových tradic a garantem dalšího rozvoje tenisu v Českém Krumlově.
  2. Sídlem TK je Český Krumlov, Chvalšinská 226, PSČ 381 01
  3. TK bylo v roce 1991 přiděleno IČ 15789951

 

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

2.1. Základním účelem a hlavní činností TK je:

 1. a) zabezpečovat komplexní rozvoj tenisu na území města Český Krumlov a vytvářet podmínky pro jeho různé formy a výkonnostní stupně
 2. b) věnovat maximální péči výchově mládeže, sdružovat nejtalentovanější jedince ve sportovním středisku a připravovat je k dosažení nejvyšší sportovní výkonnosti
 3. c) vytvářet podmínky pro sportovní vyžití členů klubu, zaměstnanců sponzorských organizací      i pro širokou veřejnost
 4. d) budovat, udržovat a provozovat vlastní tělovýchovná zařízení
 5. e) vést své členy k dodržování zásad sportovní a společenské morálky
 6. f) hájit oprávněné zájmy klubu a jeho členů uvnitř i navenek, propagovat sponzorské firmy         a důstojně je reprezentovat mezi sportovní veřejností

2.2. Vedlejší činnost TK je:

 1. a) TK může, a to výlučně k podpoře své hlavní činnosti, provozovat vedlejší hospodářskou činnosti spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Toto musí být chváleno valnou hromadou klubu.

III.

Orgány TK

3.1. Orgány TK jsou:

 1. a) valná hromada jako orgán nejvyšší
 2. b) výbor klubu jako orgán výkonný
 3. c) předseda jako orgán statutární
 4. d) kontrolní komise jako orán kontrolní

 

3.1.a) Valná hromada – je nejvyšším orgánem TK

Valná hromada je složená z členů klubu starších 18 let. Valnou hromadu svolává výbor klubu 1x za rok. Volební valná hromada se svolává 1x za 3 roky.

Valná hromada rozhoduje:

 • o vzniku a zániku TK. V případě zániku o majetkovém vypořádání.
 • o názvu, sídle a symbolice TK.
 • schvaluje stanovy TK, jejich změny a doplňky.
 • posuzuje majetkoprávní vztahy klubu.
 • stanoví hlavní směry činnosti TK pro příští období.
 • volí a odvolává 5 členů výboru klubu.
 • valná hromada je usnášení schopna a usnesení je přijato, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina přítomných zástupců.

Mimořádná valná hromada bude svolána, požádá-li o to nadpoloviční většina členů TK starších 18 let.

 

3.1.b) Výbor klubu – řídí klub v období mezi zasedáními valných hromad, je volen na období 3 let

 • volí předsedu, který stojí v čele výboru klubu, ekonoma a případné další funkcionáře klubu.
 • zabezpečuje usnesení valné hromady.
 • organizuje a řídí sportovní a hospodářskou činnost klubu.
 • výbor klubu svolává předseda klubu dle potřeby, nejméně však 6x za rok a z toho se pořizuje zápis.
 • dbá na hospodárné využívání a údržbu majetku a tělovýchovných zařízení.
 • svá rozhodnutí provádí na základě hlasování. Pro schválení návrhu, je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů členů výboru.

 

3.1.c) Předseda TK – je statutárním orgánem TK.

 • odpovídá za chod TK mezi zasedáními výboru klubu.
 • je představitelem TK před orgány ČTS všech stupňů, ČUS všech stupňů a sportovní veřejnosti.
 • předseda podepisuje jménem TK tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu TK připojí svůj podpis.

 

3.1.d) Kontrolní komise TK – je kontrolním orgánem TK a dohlíží, jsou-li záležitosti TK řádně vedeny a vykonává-li TK činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně s dalšími vnitřními předpisy

 • kontrolní komise má 3 členy a členství v ní není slučitelní s výkonem funkce statutárního orgánu, výboru klubu ani případného likvidátora TK.
 • kontrolní komise si ze svého středu volí předsedu KK.
 • zjistí-li komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výbor klubu a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.
 • sportovně technické záležitosti se řídí předpisy a dokumenty ČTS.

 

IV.

Zásady členství

  1. Členem TK se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s jeho posláním a stanovami a dodržuje klubové předpisy.
  2. Základním právem člena TK je účastnit se klubového života a sportovní činnosti klubu.
  3. Základní povinnosti člena jsou zejména:.
 1. Dodržování stanov TK a všech platných předpisů a směrnic.
 2. Řádné placení členských příspěvků, jejichž výši stanoví výbor TK (mohou být diferencované pro jednotlivé věkové kategorie a na jakékoli časové období).
  1. Členství v klubu zaniká:
 1. Vystoupením člena
 2. Vyškrtnutím pro neplacení příspěvků po dobu delší dvou let
 3. Vyloučením pro zvlášť závažná provinění
  1. O vzniku a zániku členství rozhoduje výbor TK.

 

V.

Hospodaření a majetek TK

 

  1. Zdrojem majetku TK Český Krumlov,z.s. jsou zejména:
 1. Příspěvky členů klubu nebo jeho příznivců
 2. Příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti
 3. Příjmy z pronájmu tělovýchovných zařízení
 4. Příjmy z vlastní hospodářské činnosti
 5. Příspěvky od ČTS
 6. Státní příspěvky
 7. Příjmy z reklam, příspěvky od sponzorů a dary

 

  1. Nemovitým majetkem ve vlastnictví TK je budova šaten, antukové kurty s oplocením a veškeré stavby a zařízení umístěné na parcelách p.č.2888; 846/7; 846/12.
  2. Vlastní hospodářská činnost TK Český Krumlov z.s. se řídí zásadami schváleními výborem klubu.
  3. Na základě rozhodnutí valné hromady (klubové konference) nabývají tyto stanovy platnosti dne ……………..

 

V Českém Krumlově dne …………………………….