Hrací řád Tenisového klubu Český Krumlov

 • Každá osoba pohybující se v areálu Tenisového klubu je povinna podřídit se hracímu řádu a pokynům správce.

 • Vstup na dvorce mají jen hráči, kteří začínají nebo ukončují hru.

 • Doprovod, diváci a hosté nemají na dvorce vstup dovolen bez povolení správce.

 • Na dvorce je povolen vstup jen v tenisové obuvi ( bez hrubého vzorku a ostrých hran ) a sportovním oblečení (triko,kalhoty).

 • Na dvorce není dovoleno vodit psy.

 • Na dvorcích není dovoleno kouřit a pít alkohol.

 • Při příchodu či odchodu z dvorců je nutno brát ohled na ostatní hráče (provést v době přerušení hry). Za odchod dětí z dvorce odpovídá trenér (organizovaný odchod).

 • Hrací doba je stanovena výborem TK.

 • Využívání dvorců je stanoveno hracím rozpisem.

 • Mimo stanovenou dobu je využití dvorců nutno projednat se správcem TK.

 • Za výběr hracích poplatků odpovídá správce TK a členové klubu v době jeho nepřítomnosti

 • Pro dvouhru i čtyřhru je stanovena hrací doba 1,5 hod. včetně úpravy dvorce.

 • Rezervace dvorce se provádí pomocí hrací známky, kterou umístí na panel správce TK. Toto platí i pro dobu, kdy není přítomen správce.

 • Rezervaci lze uplatnit nejdříve tři dny předem.

 • Žáci v době zvýšeného zájmu o hru mohou využívat dvorce do 17:00 hod. Řídí správce TK

 • Povinnost každého hráče je dvorec při příchodu či odchodu uvést do náležitého stavu (pokropit, srovnat a zamést, uklidit nářadí), případně uposlechnout pokynů správce TK.

 • Hra za umělého osvětlení podléhá povolení správce TK.

 • Přestupky proti hracímu řádu řeší výbor TK.

 • Situace jenž neřeší hrací řád podléhají projednání výboru TK.

Výbor tenisového klubu.